УРЕЯ / КАРБАМИД от Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив
Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив - Доверете се на опита!

УРЕЯ / КАРБАМИД - ПРОМИШЛЕНИ ХИМИКАЛИ

УРЕЯ / КАРБАМИД
Код на продукта: УРЕЯ / КАРБАМИД
Наличност: В наличност

Карбамида се използва като изкуствен тор, като прибавка към фуража (при подходящи смеси може да замени значителна част от необходимите белтъчни вещества в храната на някои животни), като суровина за получаване на карбамидни смоли, карбамидни лепила, като стабилизатор на нитроцелулоза и други.

(Urea) CO , молекулна маса 60,05 – диамид на въглеродната киселина или амид на карбаминовата киселина; бели кристали или прах, без миризма; точка на топене 132,7 ⁰С (с разпадане). Във вакуум сублимира. Разтваря се във вода, етилов алкохол, бензол; малко – в етилов етер. Карбамида е най-важното азотно съединение от азотната обмяна в животните и човека. В организма карбамида се образува от белтъчните вещества, които след разпадане до аминокиселини се дезаминират (аминната група се отделя като амоняк); амонякът и въглеродният двуокис (продукт от обмяната на въглерода) се свързват до карбамид. Възрастен човек отделя с урината дневно 20-30g карбамид. П, и смесена храна 80-90% от приетия азот (белтъчни вещества) се отделя под формата на карбамид. При месни храни или болестни състояния с повишено разпадане на белтъчните вещества отделянето на карбамид е много по-голямо. Карбамида има слабо бактерицидно действие. Към лакмуса има неутрална реакция, но с един еквивалент киселина дава солеобразни съединения. Азотнокиселата сол СО(NH2)2.HNO3 е трудно разтворима. Със соли на метали карбамида дава кристални комплекси. При нагряване с алкални основи или с минерални киселини карбамида се хидролизира: СО(NH2)2+2H2O→2NH3+H2O+CO2. Същите продукти се получават и при разпадане при обикновена температура под действието на ензима уреаза. При взаимодействие с азотиста киселина се отделя азот и въглероден двуокис: СО(NH2)2+2HNO2→CO2+2N2+3H2O. При нагряване на карбамид над точката на топене той се разпада на амоняк и цианова киселина: Н2NCONH2→NH3+HN=C=O. При бързо нагряване циановата киселина притъкмява една молекула карбамид и се получава биурет Н2NCONHCONH2. C органично съединение с дълга права верига (парафини, олефини, киселини и други) карбамида дава добре кристализиращи адиционни съединения (съединения на включване, карбамидни адукти). За пръв път карбамида е получен синтетично от Вьолер (1928 г.), който показва, че при нагряване на воден разтвор на амониев цианаттой се изомеризира.

   Карбамида може да бъде получен и по всички обикновени методи за получаване на киселинни амиди. Промишлено карбамида се получава чрез нагряване на смес от СО2 и NH3 при 150 ⁰С. Първо се получава карбаминова киселина, след това амониев карбамат, който се превръща в карбамид.