ТОЛУОЛ C6H5CH3 (метилбензол,фенилметан) от Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив
Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив - Доверете се на опита!

ТОЛУОЛ C6H5CH3 (метилбензол,фенилметан) - ПРОМИШЛЕНИ ХИМИКАЛИ

ТОЛУОЛ C6H5CH3 (метилбензол,фенилметан)
Код на продукта: ТОЛУОЛ
Наличност: В наличност

Използва се в лабораториите и промишлеността главно като разтворител и разредител на лакове, хлоропренов каучук и др. Използва се и като важна изходна суровина за получаване на тринитротолуол, бензалдехид, бензоена киселина, захарин, багрила, лекарства и др.

Толуолът разтваря добре мазнини, смоли и други органични вещества, а също сяра, фосфор и йод. 

Среща се в някои видове нефт, в продукти от пиролизата на много органични вещества, например в каменовъгления катран, в коксовия газ, в продукти, получени при термична преработка на нефта, и др. В промишлеността се получава чрез ректификация на продуктите от каменовъгления катран и реформинга на нефтопродуктите. Синтетично се получава от бензол, който се превръща в бензилалкохол, респ. Бензалдехид, и последният се редуцира. В химическо отношение проявява аром. характер. 

Мол.м. 92.134-безцветна , лесно подвижна течност с миризма, подобна на миризмата на бензола; т.т.-95 оС,т.к.110,625 оС; калоричност 41000kJ/kg(9800kcal/kg); пл.т. 4 оС; т.самовъзпл. 536 оС; граници на взривяемост 1,3-6,7%об.) 49-250g/m3; температурни граници на възпл.: долна 0 оС, горна-30 оС. Неразтворим във вода (0,04g в 100g). Разтворим във въглеводороди ,алкилхалогениди ,етери, кетони, етилов алкохол. С водата образува азеотропна смес (с 81,4% толуол), която кипи при 84 оС.