Циркониев двуокис

ZrO2 – висш окис на циркония, който съществува в няколко кристални модифицации. Бели, високотопими кристали (точка на торене 2700-2900°С). Проявява амфотерен характер: при стапяне с алкални основи образува соли на циркониевата киселина – цирконати (MI2 ZrO3 и МI4 ZrO4). Съществуват и по-сложни цирконати – соли на циркониеви изополикиселини. В природата циркониев двуокис се среща под формата на минерала баделеит. Циркониев двуокис се получава при  накаляване на цирконилсярна киселина Н2[ZrO(SO4)2]. Употребява се за производството на огнеупорни материали, различни емайли, порцелан и стъкло.