Цирконий

(zirconium) Zr – химичен елемент от  вторичната подгрупа на IV група на периодичната система, атомен номер 40, ат.м. 91,22 (спрямо 12С). Има 5 устойчиви изотопа с масови числа 90,92,94,91 и 96. От тях най-разпространен е 90Zr (51,46%). Получени са и радиоактивни изотопи. Цирконий в компактно състояние е светлосив блестящ, твърд метал, приличащ на стоманата: плътност 6,45 g/cm3, точка на топене 1852°С, точка на кипене 3580 до 3700°С, специална електропроводимост 2,4.10 66  S/m. Финораздробеният цирконий представлява черен прах. Поддава се на механична обработка. Поради сравнително малката си плътност, висока температура на топене и добра електропроводност цирконий се явява като ценен конструктивен материал. Едно от важните му свойства е и голямата му устойчивост на химични въздействия. В праховидно състояние активно поглъща кислород, азот и водород.При обикновени условия е устойчив спрямо водата. Разтваря се във флуороводородна киселина, царска вода и концентрирана сярна киселина. При висока температура енергично се съединява с халогените, кислорода, сярата, азота и въглерода. В съответствие с мястото му в периодичната система електронната конфигурация на цирконий във висшия му енергетичен уровен е следната: 4d5 5s2. Явява се от +2, +3 и обикновено от +4 валентност. Съединенията на дву- и тривалентният цирконий са нетрайни и нямат практическо значение. По-голямо значение имат ZrO2 и ZrCl4. По съдържанието в земната кора (1.7.10 -2 % мас.) цирконий е на 19-то място. Цирконий се среща в природата главно като минерала циркон ZrSiO4. Циркониеви руди се срещат в Русия (Украйна, Казахстан, Сибир), Индия, Австралия, САЩ и други страни. Металният цирконий се получава чрез редукция на ZrO2 с калций или СаН2, или чрез редукция на ZrCl4 с магнезий. Цирконий се употребява в металургията на стоманата за пълно отстраняване на кислорода и азота от нея, влиза в състава на някой неръждаеми и огнеустойчиви стомани, антикорозионни сплави и други. От цирконий и сплавите му се изработват горивни камери сопла за реактивни двигатели, апарати и тръбопроводи за агресивни течности в химическите производства, като легиращи добавки, протези за някой части от човешкият организъм, хирургически инструменти  и други. Поради това, че цирконият слабо поглъща неутроните, той се употребява като материал за различни конструкции и детайли на ядрените реактори и за други подобни цели.