Циркониев силикат

ZrSiO4 – безцветни кристали с плътност 4,56 g/cm3: точка на топене 2550°С. Имат висока твърдост. Слабо разтворими са във вода. Среща се в природата като различни разновидности на минерала циркон (хиацинт). В неговата кристална решетка тетраедрите [SiO4]4- са изолирани, т.е. йоните на кислорода, обкръжаващи силициевият йон, не принадлежат на други съседни тетраедри. Известни са и двойни силикати на ZrSiO4, например Na4SiO4, Na2SiO4.ZrSiO4.