Циркониев нитрат

Zr(NO3)4.5H2O – силно хигроскопични безцветни кристали. При загряване над 75°С се разлага. Разтваря се във вода с образуване на тетранитратоксициркониева киселина H2[ZrO(NO3)4].4H2O(известна е нейната калиева сол). Циркониевият нитрат се получава при концентриране във вакуум при 15°С (в присъствие на Р4О10 и КОН) на разтвор на H2ZrO4 в концентрирана азотна киселина.