МЕТИЛОВ АЛКОХОЛ - СH3OH от Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив
Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив - Доверете се на опита!

МЕТИЛОВ АЛКОХОЛ - СH3OH - ПРОМИШЛЕНИ ХИМИКАЛИ

МЕТИЛОВ АЛКОХОЛ - СH3OH
Код на продукта: МЕТИЛОВ АЛКОХОЛ - СH3OH
Наличност: В наличност

(Метанол, Alcohol methylicus) СН3ОН, молекулна маса 32,04 – най-простият алифатен алкохол; безцветна, смесваща се с вода течност; точка на топене -97 ˚С, точка на кипене 64,5 ˚С, d 4/20 0,7924, n D/20 1,3286, плътна точка -1˚С, точка на самовъзпламеняване 454 ˚С; граници на взривяемост с въздуха от 6,0 до 36,5 об.%.

Чистият метилов алкохол по вкус и миризма прилича на етиловия алкохол; действа упойващо, обаче е силно отровен. Акумулира се в организма, затова вредното му действие се проявява  и при продължителното приемане на сравнително малки дози. Метиловия алкохол атакува главно зрителния нерв. Отравяне настъпва не само при вътрешно приемане (пиене на метилов алкохол вместо етилов алкохол), но и при вдишване на пари, при проникване през кожата и пр.

В свободно състояние метиловия алкохол се среща много рядко в природата (в някои етерични масла), но негови производни (естери и етери) се съдържат в много етерични масла, багрила, алкалоиди, в пектина и др. Малки количества метилов алкохол се съдържат в някои ракии (плодова, джиброва и други).

Получава се при алкохолната ферментация на плодове и други материали, съдържащи пектин, който се разпада с отделяне на свободен метилов алкохол, а последният преминава при дестилацията заедно с етиловия алкохол. Получава се и при сухата дестилация на дърво (непречистеният метилов алкохол в миналото е наричан дървесен спирт), който е бил единственият метод за промишлено добиване на метилов алкохол. Днес се получава синтетично и е един от най-многотонажните продукти на органичния синтез.

Като изходни суровини се използват въглероден окис и водород: СО+2Н2→СН3ОН. Въглеродният двуокис при взаимодействие с водорода също образува метилов алкохол: СО2+3Н2↔СН3ОН+Н2О. Извършват се и други странични реакции и затова в синтетичният метилов алкохол се съдържат примеси от висши алкохоли, киселини, алдехиди, кетони, естери и други. Суровият продукт се подлага на пречистване – първо чрез дестилация, а след това и с калиев перманганат. Пречистеният продукт съдържа 99,5- 99,7%  метилов алкохол. Метиловият алкохол се получава промишлено и чрез окисляване на метан с въздух при температура 400 ˚С.

Намира широко приложение в промишлеността. Значително количество се употребява за производството на формалдехид:

СН3ОН+1/2О2→НСНО+Н2О.

При взаимодействие на метилов алкохол с амоняк при 450 ˚С над алуминиевоокисни катализатори се получава метиламин: СН3ОН+NH3→CH3NH2+H2O. При взаимодействие на пари от метилов алкохол и бензол при 370 ˚С над катализатор (цинков фосфат) се извършва метилиране на бензола и се образува толуол: С6С6+НОСН3→С6Н5-СН3+Н2О. В присъствие на сярна киселина се метилират ароматни амини:

С6Н5NH2+2CH3OH→C6H5(CH3)2.

Метилов алкохол се използва и за получаване на различни естери – метилацетат, диметилсулфат и други, а така също на метилхлорид. Метиловият алкохол се използва и за денатуриране на етиловия алкохол за технически цели (спирт за горене). Използва се като разтворител (реакционна среда или за прекристализиране) при различни производства на финия органичен синтез. Като разтворител на лакове и политури метиловият алкохол намира ограничено приложение поради токсичността му.