ФОСФОРНА КИСЕЛИНА (H3PO4) от Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив
Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив - Доверете се на опита!

ФОСФОРНА КИСЕЛИНА (H3PO4) - ПРОМИШЛЕНИ ХИМИКАЛИ

ФОСФОРНА КИСЕЛИНА (H3PO4)
Код на продукта: ФОСФОРНА КИСЕЛИНА
Наличност: В наличност

Фосфорната киселина е неорганична минерална киселина, чиято химична формула е H3PO4. Точното ѝ наименование е орто-фосфорна киселина, но обикновено се употребява само фосфорна киселина. Солите ѝ се наричат фосфати. Плътността на чистата киселина е 1,87 g/cm3, а на 50% воден разтвор – около 1,33 g/cm3, молекулната маса е 98. Температурата на топене е 42 °C, а температурата на кипене – 213°C

Премахване на ръжда
Използва се като преобразовател на ръждата (железен оксид, хидроксид и карбонат) в твърд и устойчив на корозия железен фосфат:

Употреба
Около 90% от годишното производство на фосфорна киселина се употребява в торовата промишленост[1]. Използва се за приготвяне на буферни разтвори, а в хранителната промишленост се употребява за намаляване на рН на почвата (като регулатор на киселинността, E338[2]). Основна съставка е в тайната формула на Кока-Кола. Използва се още и при определянето на съдържанието на манган в стомани по персулфатно-сребърния метод, при фосфатиране и при байцването на метални изделия и др.

Основни звена на приложимост на фосфорната киселина
    • Хранително-вкусова промишленост. Важен компонент, който регулира киселинността при сладкарските изделия и безалкохолните газиране напитки. Може би не знаете, но дори в колбасите се добавя Phosphoric acid както и при производството на любимите ни топени сирена. За индустриална цел се използва и при рафинирането на захарта.
    • Лабораторни изследвания. Молекулярната биология разчита изключително много на Phosphoric acid, когато се извършват редица изследвания с научна цел, така че няма как да пренебрегнем и това важно звено на приложение на това химичното съединение;
    • Селскостопанския сектор също разчита много на ролята на фосфорната киселина при третиране на почвата и нейното обогатяване с фосфати, препарати и торове, а освен това се влага и като хранителна добавка в храната на животни.
    • Фосфорна киселина се използва и в стоматологията (пасти за зъби) като средство за почистване на зъбите. Почиствайки всекидневно нашите зъби ние съхраняваме емайла им и се радваме дълги години на чисти зъби.
    • Всеки перилен или измиващ препарат съдържа фосфати, което е доказателство за широкото разпространение на киселината в бита ни.

 

 

 

Получава се при разлагане на бариев хипофосфит със H2SO4. Пирофосфориста киселина Н4Р2О5 - безцветно кристално вещество т.т. 38 оС. Във вода се разтваря и образува фосфориста киселина Н4Р2О52О=2Н3РО3. Двуосновна киселина; образува два вида соли, наречени пирофосфити.

Техническо получаване: Най-напред се получава Р2О5, който се разтваря във вода и получената киселина се концентрира. Съществуват два метода. 1) Тъй наречената термична фосфорна киселина се получава чрез окисляване на фосфорни пари или на течен фосфор, получен в електропещи, и разтваряне на окиса във вода. Протичат следните реакции: P4O10+2Н2О=4НРО3 (при температури под 1000 оС);  HPO32О=Н3РО4 (при охлаждане до 150-180 оС ). Термичната фосфорна киселина е с висока концентрация и доста чиста (почти не съдържа Fe, Al, Ca, съвсем малко SO3, P2O3, Pb, F, SiO2, a As- само 0,002-0,004). 2) Тъй наречената екстракционна фосфорна киселина се получава чрез извличане на Р2О5 от природните фосфати (апатит и др.), които се разлагат със сярна (най-често), фосфорна, азотна или солна киселина; Ca(PO4)3F+5Н2SO4+aq=5CaSO4+3Н3РО4+HF+aq. Получената киселина е с ниска концентрация (20-35%P2O5). Концентрира се до 40-55% в изпарители под вакуум-8400 Ра. Екстракционната фосфорна киселина съдържа значително количество примеси като SO3, Cl2, N2O5, Fe2O3, Al2O3, F, SiO2, CaO и др.

При този метод се получава калциев сулфат, наречен фосфогипс, за производство на амониев сулфат, за получаване на SO2, цимент, силикофосфорен и алумофосфорен тор.

При получаването на фосфорна киселина трябва да се вземат специални мерки по техника на безопасността поради силната отровност на фосфора и съединенията му.

 

По-точно ортофосфорна киселина - твърди, прозрачни, хигроскопични ромбични кристали; плътност 1,88 g/cm3, т.т. 42,3 оС. Във вода се разтваря във всяко отношение, но не образува хидрати. В търговията се среща под формата на сироповиден 83до98%-ен воден разтвор. При загряване от 200 до 3000C отделя вода и се превръща в пирофосфорна киселина H4P2O7, а при по-нататъшно загряване - в метафосфорна киселина (HPO3)n. Тя е средно силна триосновна киселина; образува три вида соли. Получава се при взаимодействие между P2O5 и вода и при окисляване на фосфор с азотна киселина. Техническата фосфорна киселина се получава чрез разлагане на калциев фосфат със H2SO4. Намира приложение в стоматологията,при производството на емайли, при багренето на тъкани и за други цели. Метафосфорна киселина (HPO3)n (n=3 или4) - твърда стъкловидна маса (Acidum phosphoricum glaciale), която при нагряване е летлива. Водният и разтвор при продължително стоене, а още по-бързо при кипене и особено в присъствие на силни киселини, се превръща в разтвор на ортофосфорна киселина. Солите на метафосфорната киселина се наричат метафосфати. Фосфориста киселина H3PO3-безцветни разпрашващи се кристали; плътност 1,65g/cm3 , т.т. 70,1 оС. Във вода се разтваря много. При нагряване в сухо състояние се превръща в ортофосфорна киселина и фосфороводород: 4H3PO3=3Н3РО4+РН3 (окислително-редукционен процес). Образува два вида соли. Тя е двуосновна киселина. Получава се при хидролиза на фосфорен хлорид: PCl3+3Н-ОН=Н3РО3+3HCl. Пирофосфорна киселина Н4Р2O7-безцветни кристали с т.т. 61 оС. Във вода е много разтворима. Водният и разтвор на студено постепенно се превръща в разтвор на ортофосфорна киселина. Получава се при загряване на ортофосфорна киселина при температура 200-300 оС. Тя е четириосновна, но образува само два вида соли-хидроген (кисели) и неутрални пирофосфати. Значително по-силна киселина от Н3РО4. Хипофосфориста киселина Н3РО2 – при ниска температура е твърдо безцветно кристално вещество. При 17,4 оС се стапя и се превръща в безцветна течност с плътност 1,493 g/cm3. Във вода се разтваря много. На въздуха бавно се окислява и се превръща в H3PO4. При 130-140 оС се разлага по равенството: 3H3PO3=3Н3РО2+РН3 силен редуктор. Солите и се наричат хипофосфити.