ФОСФОРНА КИСЕЛИНА (H3PO4) от Химснаб Наири ООД, Пловдив
Химснаб Наири ООД, Пловдив - Доверете се на опита!

ФОСФОРНА КИСЕЛИНА (H3PO4) - ПРОМИШЛЕНИ ХИМИКАЛИ

ФОСФОРНА КИСЕЛИНА (H3PO4)
Код на продукта: ФОСФОРНА КИСЕЛИНА
Наличност: В наличност

Получава се при разлагане на бариев хипофосфит със H2SO4. Пирофосфориста киселина Н4Р2О5 - безцветно кристално вещество т.т. 38 оС. Във вода се разтваря и образува фосфориста киселина Н4Р2О52О=2Н3РО3. Двуосновна киселина; образува два вида соли, наречени пирофосфити.

Техническо получаване: Най-напред се получава Р2О5, който се разтваря във вода и получената киселина се концентрира. Съществуват два метода. 1) Тъй наречената термична фосфорна киселина се получава чрез окисляване на фосфорни пари или на течен фосфор, получен в електропещи, и разтваряне на окиса във вода. Протичат следните реакции: P4O10+2Н2О=4НРО3 (при температури под 1000 оС);  HPO32О=Н3РО4 (при охлаждане до 150-180 оС ). Термичната фосфорна киселина е с висока концентрация и доста чиста (почти не съдържа Fe, Al, Ca, съвсем малко SO3, P2O3, Pb, F, SiO2, a As- само 0,002-0,004). 2) Тъй наречената екстракционна фосфорна киселина се получава чрез извличане на Р2О5 от природните фосфати (апатит и др.), които се разлагат със сярна (най-често), фосфорна, азотна или солна киселина; Ca(PO4)3F+5Н2SO4+aq=5CaSO4+3Н3РО4+HF+aq. Получената киселина е с ниска концентрация (20-35%P2O5). Концентрира се до 40-55% в изпарители под вакуум-8400 Ра. Екстракционната фосфорна киселина съдържа значително количество примеси като SO3, Cl2, N2O5, Fe2O3, Al2O3, F, SiO2, CaO и др.

При този метод се получава калциев сулфат, наречен фосфогипс, за производство на амониев сулфат, за получаване на SO2, цимент, силикофосфорен и алумофосфорен тор.

При получаването на фосфорна киселина трябва да се вземат специални мерки по техника на безопасността поради силната отровност на фосфора и съединенията му.

 

По-точно ортофосфорна киселина - твърди, прозрачни, хигроскопични ромбични кристали; плътност 1,88 g/cm3, т.т. 42,3 оС. Във вода се разтваря във всяко отношение, но не образува хидрати. В търговията се среща под формата на сироповиден 83до98%-ен воден разтвор. При загряване от 200 до 3000C отделя вода и се превръща в пирофосфорна киселина H4P2O7, а при по-нататъшно загряване - в метафосфорна киселина (HPO3)n. Тя е средно силна триосновна киселина; образува три вида соли. Получава се при взаимодействие между P2O5 и вода и при окисляване на фосфор с азотна киселина. Техническата фосфорна киселина се получава чрез разлагане на калциев фосфат със H2SO4. Намира приложение в стоматологията,при производството на емайли, при багренето на тъкани и за други цели. Метафосфорна киселина (HPO3)n (n=3 или4) - твърда стъкловидна маса (Acidum phosphoricum glaciale), която при нагряване е летлива. Водният и разтвор при продължително стоене, а още по-бързо при кипене и особено в присъствие на силни киселини, се превръща в разтвор на ортофосфорна киселина. Солите на метафосфорната киселина се наричат метафосфати. Фосфориста киселина H3PO3-безцветни разпрашващи се кристали; плътност 1,65g/cm3 , т.т. 70,1 оС. Във вода се разтваря много. При нагряване в сухо състояние се превръща в ортофосфорна киселина и фосфороводород: 4H3PO3=3Н3РО4+РН3 (окислително-редукционен процес). Образува два вида соли. Тя е двуосновна киселина. Получава се при хидролиза на фосфорен хлорид: PCl3+3Н-ОН=Н3РО3+3HCl. Пирофосфорна киселина Н4Р2O7-безцветни кристали с т.т. 61 оС. Във вода е много разтворима. Водният и разтвор на студено постепенно се превръща в разтвор на ортофосфорна киселина. Получава се при загряване на ортофосфорна киселина при температура 200-300 оС. Тя е четириосновна, но образува само два вида соли-хидроген (кисели) и неутрални пирофосфати. Значително по-силна киселина от Н3РО4. Хипофосфориста киселина Н3РО2 – при ниска температура е твърдо безцветно кристално вещество. При 17,4 оС се стапя и се превръща в безцветна течност с плътност 1,493 g/cm3. Във вода се разтваря много. На въздуха бавно се окислява и се превръща в H3PO4. При 130-140 оС се разлага по равенството: 3H3PO3=3Н3РО2+РН3 силен редуктор. Солите и се наричат хипофосфити.